شجاعت را باید در حاج قاسم معنا کرد
شجاعت را باید در حاج قاسم معنا کرد